Onderzoek & Monitoring

De instituut voert zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken uit. Betrouwbare statistische steekproeven binnen de doelgroep vormen de basis voor gedegen onderzoek. Onderzoek op strategisch, tactisch en operationeel (deskresearch en veldonderzoek) niveau behoort tot de mogelijkheden. De instituut stemt daarbij diverse onderzoeksmethoden af op de geldende diversiteitsvraagstukken.

Interculturele communicatie

Communicatie is zo’n wezenlijk onderdeel van ons handelen dat we het haast over het hoofd zouden zien. Door communicatie uit te lichten en te beschouwen als een integraal onderdeel van het beleidsproces, doorbreekt Atlasbridges instituut deze vanzelfsprekendheid. Communicatie heeft niet alleen een managementfunctie binnen de organisatie, het is tevens hét in te zetten instrument binnen een beleidsproces. Een goede communicatiestrategie brengt beleidsintenties en de organisatie daarvan samen.
Momenteel staat de communicatiefunctie van veel beleidsorganisaties onder druk. Wij zien een toenemende aandacht voor de positionering van de organisatie als partner in beleidsprocessen. Beleid maken en realiseren is onlosmakelijk verbonden met samenwerken. Voorwaarde voor samenwerking is inzicht in de eigen identiteit. De instituut kan ondersteuning bieden bij de ontwikkeling en uitvoering van een strategie voor interne (interculturele) en corporate communicatie. Maar ook extern als het gaat om communicatie naar specifieke doelgroepen.

Training & Coaching

Wanneer organisaties zich voortdurend moeten aanpassen aan steeds wisselende omstandigheden dan is het ontwikkelen van het leervermogen van de organisatie als geheel bijzonder essentieel. Niet alleen de individuele medewerker moet leren, maar er moet een lerende organisatie gecreëerd worden, die in staat is van ervaringen en fouten te leren. De kennis van het individu moet voor de gehele organisatie bruikbaar en beschikbaar zijn. Dit wordt ook wel organisationeel leren genoemd. Organisationeel leren is eigenlijk leren van elkaar en wordt in verband gebracht met het begrip ‘de lerende organisatie’. Leren als een vorm van betekenisgeving is een geschikt instrument in veranderingsprocessen. Het collectief interpreteren van een proces en haar uitkomsten houdt de organisatie op scherp. Daartoe zorgt kennisoverdracht in combinatie met een voortdurende terugkoppeling naar de praktijksituatie, hetzij van een groep, hetzij van het individu, ervoor dat kennis en inzicht bijdragen aan de inhoudelijke diepgang van strategische en operationele processen van de organisatie.
Atlasbridges instituut beschikt over een netwerk van hooggekwalificeerde trainers en coaches die in staat zijn om het beste uit u en uw mensen te halen. Onze kennisoverdracht gaat echter verder dan enkel trainingen. Zo organiseren wij voor u congressen en seminars, schrijven wij handboeken over sociale vraagstukken, ontwikkelen checklists en bieden cursussen intercultureel en diversity management .

Werving & Selectie

De afgelopen jaren is het aantal MBO, HBO en WO opgeleiden binnen de diversiteitsdoelgroep toegenomen. Uw bedrijf zou dit multiculturele talent graag benaderen, maar weet niet goed hoe. Atlasbridges instituut beschikt over een uitgebreid intercultureel netwerk en kandidatenbestand en benadert nieuwe werknemers op een persoonlijke manier. In samenwerking met onze adviseurs kunt u uw wervings- en selectiebeleid afstemmen op de diversiteitsdoelgroep en ervoor zorgen dat de vacature door een kandidaat wordt ingevuld conform de gestelde kwaliteitseisen en met de juiste competenties. Op basis van een vaste aanstelling of door middel van detachering.

Maatschappelijke vraagstukken

Door onze expertise op maatschappelijke vraagstukken en ons netwerk kan de instituut haar opdrachtgevers  adviseren en begeleiden op verschillende thema’s: Religie/samenleving/participatie/emancipatie/integratie/diversiteit/onderwijs en opvoeding.

Atlasbridges Instituut biedt oplossingen en geeft deskundige begeleiding en adviezen over actuele complexe maatschappelijke vraagstukken:
Radicalisering in het algemeen,Radicalisering op school,Identiteitcrisis,Identiteitontwikkeling,Wijkaanpak,Burgerschap,En opvoeding.

Atlasbridges Instituut heeft kennis van deze doelgroepen en functioneert als bruggen bouwer naar de beleidsmakers via een beleidsproces door: Onderzoeken, ontwikkelen, implementeren en evalueren.

Verder organiseert de instituut voorlichtingen,informatiedagen,En lezingen voor ouders,jongeren,En studenten over actuele maatschappelijke kwesties.

Organisatieadvies

Organisatievraagstukken vereisen in de visie van de instituut een gecombineerde aanpak van advies (het strategische denkwerk) en managementondersteuning (het edele handwerk). Een zorgvuldige afstemming van deze twee vaardigheden is cruciaal voor de kwaliteit en effectiviteit van ons advieswerk. Daarnaast worden de organisatieaspecten altijd bezien in samenhang met de achterliggende beleids- en communicatieopgaven van de organisatie. Pas wanneer beleidsontwikkeling en –uitvoering enerzijds en de organisatie en communicatie anderzijds optimaal op elkaar zijn afgestemd is er sprake van intern rendement. Een zo goed mogelijke organisatie tegen zo laag mogelijke (financiële en sociale) kosten, is uiteindelijk het devies. Het instituut geeft ook advies hoe de instellingen een speciefiek doel groep kunnen bereiken.De kracht van het instituut ligt in het kunnen begrijpen en bereiken van uw specifieke doelgroep. Atlasbridges instituut spreekt hun taal, kent hun achtergrond en heeft een uitgebreid intercultureel netwerk. Atlasbridges -adviseurs beschikken over relevante opleiding, ervaring en sterke affiniteit met de doelgroep. Bovendien is de instituut bekend met het beleid en de wensen en verwachtingen van het bedrijfsleven, de overheid en non-profitorganisaties .

Taal & Arabische Wereld
Atlasbridges Instituut biedt u vertaalwerkzaamheden vanuit het Arabisch naar het Nederlands en het Engels en andersom. Wij vertalen diverse soorten teksten zoals: officiële documenten, handleidingen, brochures, persberichten en wetenschappelijke en journalistieke artikelen. Wij garanderen u strikte vertrouwelijkheid, vlotte service en vakkundig werk.

Eveneens kan Atlasbridges voor u tolkwerkzaamheden verzorgen.

Taal- en cultuurtrainingen:

Voor uw bedrijf of organisatie kan Atlasbridges op maat ontworpen taal- en cultuurtrainingen verzorgen. Deelnemers aan onze trainingen verwerven belangrijke vaardigheden en kennis voor bijvoorbeeld een verblijf in een Arabisch land, het omgaan met Arabische klanten of voor het onderhouden van een Arabisch-Nederlandse zakelijke relatie. De op uw vraag toegespitste training omvat bijvoorbeeld aandacht voor de volgende onderdelen:

  1. praktische communicatieve vaardigheden in het Arabisch.
  2. wonen en werken in een Arabisch land.
  3. zakelijke relaties onderhouden met Arabische partners.
  4. leven in een Arabisch land: gebruiken, gewoonten, kleding, contacten, vrije-tijdsbesteding, positie van vrouwen, gezondheid.
  5. school en studie in een Arabisch land.
  6. politieke, historische, sociale en culturele achtergronden van een Arabisch land.

Het voordeel van onze taal- en cultuurtraining is dat de inhoud van het lesprogramma, de lesduur en lestijden in overleg met u worden vastgesteld. Tot de mogelijkheden behoren zowel een trainingsprogramma over langere periode als een korte intensieve cursus, individueel of in groepsverband. Naar keuze kunnen de lessen plaatsvinden bij ons, bij u op de werkplek ….

Advies Over Arabische Wereld:
Bereidt u zich voor op een verblijf in een Arabisch land? Heeft u een beroepsmatige interesse in de Arabische wereld of doet u zaken met Arabische partners? Atlasbridges kan u van advies en informatie voorzien over diverse zaken die voor u van belang zijn:

– wonen en werken in een Arabisch land
– zakelijke relaties onderhouden met Arabische partners
– leven in een Arabisch land: gebruiken, gewoonten, kleding, contacten, vrije-tijdsbesteding, positie van vrouwen, gezondheid
– school, studie en opleiding in een Arabisch land
– politieke, historische, sociale en culturele achtergronden van een Arabisch land.

Stages en studiereizen naar de Arabische Wereld:
Atlasbridges Instituut organiseert thematische studiereizen voor uiteenlopende doelgroepen in o.a. het (beroeps)onderwijs, het welzijnswerk, de gezondheidszorg… Tevens kunnen er studiereizen georganiseerd worden t.b.v. organisaties die zich richten op de arbeidsmarkt,Religie, Theologie en Antropologie
Het gaat hier met name om bezoeken van scholen en onderwijsinstituties voor het KO, BO, VO, M-en HBO hoogscholen, Universiteiten, Maatschaplijke en religieuze instanties.